Vår nästa auktion startar tisdag den 23 april och slutar torsdag den 25 april 2024 - Gå till auktion

Stäng

FÖRSÄLJNINGS- OCH LEVERANSVILLKOR FÖR N.C. NIELSEN

1. Användning
Dessa försäljnings- och leveransvillkor är alltid en integrerad del av alla avtal/kontrakt/leveranser som ingås mellan N.C. Nielsen AB och köpare, förutom om det föreligger ett annat skriftligt avtal med köparen.

2. Anbud
Anbud gäller 1 månad från det datum som står angivet på anbudet, men lämnas med reservation för mellanförsäljning.

3. Priser
Alla priser i offerter, orderbekräftelser och avtal är dagspriser baserade på offert- , orderbekräftelse-och avtalsdatum för räntor, växelkurser, tullavgifter och skatter, inklusive import- och exportskatter, men exklusive moms. Priserna anges även utifrån underleverantörers dagspriser. N.C. Nielsen AB förbehåller sig rätten att göra justeringar i angivna priser om det sker förändringar i enlighet med ovanstående faktorer.

4. Inbytesmaskiner
Ingår inbytesmaskiner i avtalet mellan N.C. Nielsen AB och köparen bär köparen risken för den berörda varan fram till leveransen till N.C. Nielsen AB. Inbytespriset fastställs under förutsättning att varan som ska bytas in är funktionsduglig, har underhållits och kontrollerats korrekt fram till leveransen till N.C. Nielsen AB, med mindre det föreligger ett annat skriftligt avtal med N.C. Nielsen AB om detta.

Skador och brister debiteras köparen om de har uppstått efter avtalets ingående.

5. Leverans
Angivna leveranstider beräknas från tidpunkten då ordern slutgiltigt avtalades och samtliga upplysningar som krävs för att genomföra ordern föreligger.

Om inget annat har avtalats görs leveransen från N.C. Nielsen AB i Balling.

N.C. Nielsen AB förbehåller sig rätten till delleveranser.

6. Leveransreservationer
Vid strejk, lockout eller andra arbetsstopp hos N.C. Nielsen AB eller leverantörer som leveransen är beroende av samt vid krig, blockad, karantän, haveri, trafikstörningar, häribland nödlägen, eldsvåda eller andra oförutsedda utmaningar, som förhindrar eller i väsentlig grad försvårar leveransen, förlängs leveranstiden utan påföljder för N.C. Nielsen AB så länge respektive hinder föreligger. Vid inställda leveranser eller vid omständigheter som beskrivs ovan förbehåller sig N.C. Nielsen AB rätten att utan ansvar annullera ordern.

7. Betalning
Om det inte föreligger ett annat avtal mellan köpare och N.C. Nielsen AB ska betalningen ske vid leverans.

Om köparen inte har möjlighet att ta emot varan vid den avtalade tiden förfaller köpesumman till betalning trots att varan inte har levererats.

Om köparen inte kan ta emot fakturor/kreditnotor per mejl/EAN tillkommer en avgift på 450 SEK exkl. moms per utskrift.

Om betalning uteblir har N.C. Nielsen AB rätt att utan varsel häva avtalet och kräva ersättning för ev. förlust.

Om fakturadatumets förfallodatum överskrids tillkommer 1,5 % ränta per månad.

Köpare är inte berättigade att ställa några motkrav, såvida det inte finns ett för båda parterna tydligt avtal om det.

7.1. Handel med utlandet
Om det inte föreligger ett annat skriftligt avtal mellan köparen och N.C. Nielsen AB ska betalningen för den köpta varan ske innan avhämtning hos N.C. Nielsen AB.

8. Ändring av uthyrningskontrakt/leasingavtal
Köparens ändring av order eller mottagning av uthyrningskontrakt/leasingavtal efter undertecknande kostar den faktiska kostnaden för N.C. Nielsen AB, dock minst 5000 SEK exkl. moms per kontrakt. Beloppet betalas kontant med faktura utställd av N.C. Nielsen AB.

9. Äganderättsförbehåll
Äganderätten till den sålda varan förblir hos N.C. Nielsen AB tills hela köpesumman är betald.

10. Brister och reklamation
Vid leverans ska köparen direkt undersöka den levererade varan för att konstatera om den är i det avtalade skicket. Reklamation angående fel och brister ska göras skriftligen senast den 5:e arbetsdagen efter leverans.

Köparens förändring av eller ingrepp i den sålda varan utan N.C. Nielsen AB föregående skriftliga samtycke fritar N.C. Nielsen AB från alla förpliktelser.

11. Ansvarsbegränsning
Ersättningskrav gentemot N.C. Nielsen AB kan inte överstiga fakturabeloppet för den sålda varan.

N.C. Nielsen AB ansvar inte för eventuella driftsstopp, vinstförluster eller andra indirekta förluster till följd av förseningar eller brister hos den levererade varan.

12. Produktansvar
N.C. Nielsen AB kan endast åläggas produktansvar om gällande lagstiftning, inklusive produktansvarslagen, kräver detta. 

13. Val av domstol och tillämplig lag
Alla eventuella tvister ska avgöras enligt dansk rätt vid rätten där N.C. Nielsen AB kärnverksamhet finns.

Vil du vide mere?