Stäng

FÖRSÄLJNINGS- OCH LEVERANSVILLKOR FÖR N.C. NIELSEN

1. Användning
Dessa försäljnings- och leveransvillkor är alltid en integrerad del av alla avtal/kontrakt/leveranser som ingås mellan N.C. Nielsen A/S och köpare, förutom om det föreligger ett annat skriftligt avtal med köparen.

2. Anbud
Anbud gäller 1 månad från det datum som står angivet på anbudet, men lämnas med reservation för mellanförsäljning.

3. Priser
Alla priser i anbud, orderbekräftelse och köpeavtal är dagspriser baserade på de valutakurser, tullsatser och avgifter, häribland import- och exportavgifter, men exklusive mervärdesskatt, som gäller på anbuds- eller orderbekräftelsedatumet. Priserna anges också på grundval av underleverantörernas dagspriser. N.C. Nielsen A/S förbehåller sig rätten att reglera de angivna priserna om det förekommer ändringar i de ovan angivna faktorerna.

4. Inbytesmaskiner
Ingår inbytesmaskiner i avtalet mellan N.C. Nielsen A/S och köparen bär köparen risken för den berörda varan fram till leveransen till N.C. Nielsen A/S. Inbytespriset fastställs under förutsättning att varan som ska bytas in är funktionsduglig, har underhållits och kontrollerats korrekt fram till leveransen till N.C. Nielsen A/S, med mindre det föreligger ett annat skriftligt avtal med N.C. Nielsen A/S om detta.

Skador och brister debiteras köparen om de har uppstått efter avtalets ingående.

5. Leverans
Angivna leveranstider beräknas från tidpunkten då ordern slutgiltigt avtalades och samtliga upplysningar som krävs för att genomföra ordern föreligger.

Om inget annat har avtalats görs leveransen från N.C. Nielsen A/S i Balling eller Karlslunde.

N.C. Nielsen A/S förbehåller sig rätten till delleveranser.

6. Leveransreservationer
Vid strejk, lockout eller andra arbetsstopp hos N.C. Nielsen A/S eller leverantörer som leveransen är beroende av samt vid krig, blockad, karantän, haveri, trafikstörningar, häribland nödlägen, eldsvåda eller andra oförutsedda utmaningar, som förhindrar eller i väsentlig grad försvårar leveransen, förlängs leveranstiden utan påföljder för N.C. Nielsen A/S så länge respektive hinder föreligger. Vid inställda leveranser eller vid omständigheter som beskrivs ovan förbehåller sig N.C. Nielsen A/S rätten att utan ansvar annullera ordern.

7. Betalning
Om det inte föreligger ett annat avtal mellan köpare och N.C. Nielsen A/S ska betalningen ske vid leverans.

Om köparen inte har möjlighet att ta emot varan vid den avtalade tiden förfaller köpesumman till betalning trots att varan inte har levererats.

Om köparen inte kan ta emot fakturor/kreditnotor per mejl/EAN tillkommer en avgift på 450 SEK exkl. moms per utskrift.

Om betalning uteblir har N.C. Nielsen A/S rätt att utan varsel häva avtalet och kräva ersättning för ev. förlust.

Om fakturadatumets förfallodatum överskrids tillkommer 1,5 % ränta per månad.

Köpare är inte berättigade att ställa några motkrav, såvida det inte finns ett för båda parterna tydligt avtal om det.

7.1. Handel med utlandet
Om det inte föreligger ett annat skriftligt avtal mellan köparen och N.C. Nielsen A/S ska betalningen för den köpta varan ske innan avhämtning hos N.C. Nielsen A/S.

8. Ändring av uthyrningskontrakt/leasingavtal
Köparens ändring av order eller mottagning av uthyrningskontrakt/leasingavtal efter undertecknande kostar den faktiska kostnaden för N.C. Nielsen A/S, dock minst 5000 DKK exkl. moms per kontrakt. Beloppet betalas kontant med faktura utställd av N.C. Nielsen A/S.

9. Äganderättsförbehåll
Äganderätten till den sålda varan förblir hos N.C. Nielsen A/S tills hela köpesumman är betald.

10. Brister och reklamation
Vid leverans ska köparen direkt undersöka den levererade varan för att konstatera om den är i det avtalade skicket. Reklamation angående fel och brister ska göras skriftligen senast den 5:e arbetsdagen efter leverans.

Köparens förändring av eller ingrepp i den sålda varan utan N.C. Nielsen A/S föregående skriftliga samtycke fritar N.C. Nielsen A/S från alla förpliktelser.

11. Ansvarsbegränsning
Ersättningskrav gentemot N.C. Nielsen A/S kan inte överstiga fakturabeloppet för den sålda varan.

N.C. Nielsen A/S ansvar inte för eventuella driftsstopp, vinstförluster eller andra indirekta förluster till följd av förseningar eller brister hos den levererade varan.

12. Produktansvar
N.C. Nielsen A/S kan endast åläggas produktansvar om gällande lagstiftning, inklusive produktansvarslagen, kräver detta. 

13. Val av domstol och tillämplig lag
Alla eventuella tvister ska avgöras enligt dansk rätt vid rätten där N.C. Nielsen A/S kärnverksamhet finns.